หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะ/สาขาวิชา           : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย                :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาษาอังกฤษ             :  Master of Education Program in Educational Research and Evaluation       

                                 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทยชื่อเต็ม :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ชื่อย่อ  :  ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :  Master of Education (Educational Research and Evaluation)
                         ชื่อย่อ   :  M.Ed. (Educational Research and Evaluation)

 

3. วิชาเอก
ไม่มี

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษาที่ 2559 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะครุศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ ในการประชุม  ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
6.4 คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8  มีนาคม พ.ศ. 2559
6.5 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8  มีนาคม พ.ศ. 2559
6.6 คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที่ 3 /2559 วันที่ 9  มีนาคม พ.ศ. 2559
6.7 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 16 มีนาคม 2559
6.8 สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559
6.9 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัยและนักวัดผลประเมินผลทางการศึกษา
8.2 ครู/บุคลากรทางการศึกษา
8.3 ศึกษานิเทศก์
8.4 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในของรัฐและเอกชน
8.5 นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.6 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 ผลกระทบจากนโยบายทางการศึกษา
ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่กำหนดมาตรการหลักในการผลิตและการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถ ซึ่งการปฏิรูปทางการศึกษามีทั้งการปฏิรูปโครงสร้าง การปฏิรูปการบริหารจัดการ การปฏิรูปหลักสูตร และการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษาซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลัก ให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานไปสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งนโยบายทางด้านการศึกษา ยังส่งเสริมให้ครูพัฒนาผลงานทางวิชาการโดยใช้รูปแบบกระบวนการวิจัยในการค้นหาองค์ความรู้ นอกจากนั้นการศึกษาต่อก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา อันจะเป็นกำลังสำคัญในการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของนโยบายทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง เป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท พันธกิจ และหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลก  รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลักดันตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อปรับตนเองเข้าสู่สังคมฐานความรู้อย่างแท้จริง จึงต้องมีการนำวิทยาการใหม่ๆ ควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

11. ผลกระทบจากข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
11.1  การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรต้องมุ่งเน้นให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการพัฒนาครูวิจัยและประเมินผลการศึกษามีความรอบรู้ในศาสตร์ทางวิจัยและประเมินผลการศึกษาและสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ มีองค์ความรู้ระดับสูงด้านวิจัยและประเมินผล รอบรู้เรื่องวิจัยและประเมินผล มีทักษะด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้การวิจัยมาประกอบการสอน เพื่อการจัดการเรียนการที่มีคุณภาพ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีความเหมาะสมกับบุคคลระดับต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และเน้นกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิจัยและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งการศึกษาที่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมในชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาด้านการวิจัยและประเมินผลในปัจจุบัน สำหรับเนื้อหาและทักษะสำคัญที่ต้องการพัฒนา  คือความสามารถในการปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการศึกษา  รวมทั้งความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริงด้วยกระบวนการวิจัย
11.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งพันธกิจสำคัญด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือการผลิตและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ส่วนพันธกิจของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือผลิตบัณฑิตครู วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา นับว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่คณะครุศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญ  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ

 

12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น
12.1  รายวิชาที่เปิด โดยคณะ/สาขาวิชาอื่น  ได้แก่

1555111 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
1046501 พื้นฐานทางการศึกษา
12.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี
12.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยยึดระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ ทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัด การเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสำคัญ
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มีทักษะ การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และยึดมั่นในศีลธรรมในวิชาชีพ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ยึดแนวคิดที่ว่า การวิจัยเป็นรากฐานของการพัฒนาการศึกษา การวิจัยและประเมินผลการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่ การวิจัยเป็นการค้นคว้าหาความรู้  พัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ  การวิจัยทางการศึกษาจะช่วยให้ได้ความรู้  ทฤษฎี  หลักการวิธีการใหม่ๆ  ทางการศึกษา  ช่วยในการพัฒนาผู้เรียน  ครู  หลักสูตร   การเรียน  การสอน  การวัดและประเมินผล  การบริหาร  ฯลฯ  ช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษา และ  ในปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถในการวิจัยทางการศึกษาอยู่มาก จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพครูให้มีความสามารถทางวิชาการ มีวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้นและตรงตามความถนัดของตนเอง และมีความสามารถในการประกอบวิชาชีพครู ตามคุณลักษณะของหลักสูตรที่กำหนดไว้ว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจในการวิจัย การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

 

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาปกติที่ 1 :  สิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปกติที่ 2 :  มกราคม – เมษายน
ภาคฤดูร้อน             :  พฤษภาคม – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาไม่มีพื้นฐานด้านการวิจัย การวัดผลและประเมินผล
2.3.2 นักศึกษาไม่มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เพียงพอ
2.3.3 นักศึกษาไม่มีทักษะในด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1  จัดสอนเสริมหรือโครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางวิจัยและประเมินผลการศึกษารวมทั้งแนะแนวทางเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง
2.4.2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและระบบเพื่อนช่วยเพื่อน
2.4.3 จัดให้มีระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2.4.4 จัดสอนเสริมหรือโครงการอบรมความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษรวมทั้งแนะแนวทางเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร  80,000 บาท /คน/ ปี
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชาต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา เป็นแบบ แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก   หมายถึง   สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (104)
เลขรหัสตัวที่สี่           หมายถึง  ระดับที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ห้า         หมายถึง   ลักษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชาต่อไปนี้
เลข 1   หมายถึง   กลุ่มวิชาวิจัยการศึกษา
เลข 2   หมายถึง   กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา
เลข 3   หมายถึง   กลุ่มวิชาประกันการศึกษา
เลข 4   หมายถึง   กลุ่มวิชาสถิติ
เลข 9   หมายถึง   วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระและการสัมมนา
เลขรหัสตัวที่ หก และเจ็ด  หมายถึง  ลำดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาของรหัสตัวที่ห้า
2) รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาสัมพันธ์  แผน ก แบบ ก2                                         6 หน่วยกิต

1046101 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
Educational Research Methodology
3(2-2-5)
1046401 สถิติสำหรับการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
Statistics for Educational Research and  Evaluation
3(2-2-5)

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ  แผน ก แบบ ก2                                                         12 หน่วยกิต

1046206 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Construction of Achievement Test
3(2-2-5)
1046402 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย
Advanced Statistics for Research
3(3-0-6)
1046102 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
Educational Research and Development
3(2-2-5)
1046201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Measurement and Evaluation of Learning Outcomes
3(2-2-5)

วิชาเลือก ให้เลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า                  6 หน่วยกิต

1046202 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Measurement of Learning Achievement
2(1-2-3)
1046103 การวิจัยเชิงทดลอง
Experimental Research
2(1-2-3)
1046301 การประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance in Education
2(1-2-3)
1046104 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Research and Development
2(1-2-3)
1046203 การจัดการและการประเมินโครงการ
ProJect Management and Evaluation
2(1-2-3)
1046204 การวัดผลการปฏิบัติ
Performance Measurement
2(1-2-3)
1046901 สัมมนาปัญหาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
Seminar in Problems of Educational Research and Evaluation
2(1-2-3)
1046105 การสังเคราะห์งานวิจัย
Research Synthesis
2(1-2-3)
1046403 การประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา
Processing in Education Data
2(1-2-3)
1046205 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
Psychological Measurement and Testing
2(1-2-3)
1046404 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
Nonparametric Statistics
2(1-2-3)
1046106 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
Research for Organizational Development
2(1-2-3)
1046107 การวิจัยปฏิบัติการ และการเรียนการสอน
Action Research
2(1-2-3)
1046108 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
Qualitative Research in Education
2(1-2-3)

จ. หมวดวิทยานิพนธ์
แผน  แผน ก แบบ ก2                                                    12 หน่วยกิต
1046902    วิทยานิพนธ์                                                 12
                   Thesis

ฉ. หมวดวิชาเสริม
1) นักศึกษาที่เรียน แผน ก แบบ ก2 จะต้องมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบ ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต

1555111    ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                                3(2-2-5)
                   English for Graduate Studies

4125101    คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา                                 3(2-2-5)
                   Computer for Graduate Studies

2) นักศึกษาที่เรียน แผน ก แบบ ก2 ที่ไม่เคยเรียนวิชาทางการศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต

1046501   พื้นฐานทางการศึกษา                                             3(3-0-6)
                   Educational Foundation
3.1.3 คำอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาสัมพันธ์

1046101        วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา                                                 3(2-2-5)

                   Educational Research Methodology

ความสำคัญของการใช้การวิจัยในการพัฒนาการศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย ปฏิบัติการวางแผนการวิจัยทางการศึกษา การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
                   The importance of utilization of research for educational development, knowledge of educational research process, research design, research techniques research population and sample, research instruments, data collection and data analysis, Research writing and evaluation, educational research planning, research dissemination and research ethics.

 

1046401        สถิติสำหรับการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา                             3(2-2-5)
                   Statistics for Educational Research and  Evaluation

สถิติสำหรับการวิจัยและประเมินทางการศึกษา มาตรการวัด เทคนิคการเลือกตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน สถิติบรรยายและสถิติอนุมาน  การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุ การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ และการวิเคราะห์ทางสถิติตัวแปรพหุนาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การแปลความหมายและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
                   Basic concept  of  statistical analysis for educational research and  evaluation, measurement scale, sampling techniques, hypothesis testing, descriptive and inferential statistics, difference of means test, analysis of variance, multiple comparisons analysis, correlation analysis, multiple regression analysis  and multivariate statistical analysis, using statistical applications for data analysis and interpretation and presentation of data.

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

1046206        การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                              3(2-2-5)
                   Construction of Achievement Test

                   ธรรมชาติและลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร จุดมุ่งหมายทางการศึกษา จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน วิธีสอน และการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ ลักษณะแบบทดสอบที่ดี รูปแบบของข้อสอบและแบบทดสอบ การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วย การวางแผนการออกข้อสอบ การเขียนข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย การทดลองใช้แบบทดสอบ การจรวจสอบคุณภาพของข้อสอบและแบบทดสอบโดยใช้ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม และทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ การแก้ไขปรับปรุงเพื่อใช้จริง การแปลผล และการรายงานผลการสอบ  เน้นการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่เชื่อถือได้
Nature and characteristics of learning achievement, the relationship among curricula, educational objectives, the objectives of instruction, methods of teaching and measurement and evaluation, characteristics of good tests; item format and test format, development of achievement test, planning for test construction, writing subjective and objective tests, try-out of the tests, assessment of quality of items and tests by using Classic Test Theory and Item Response Theory, item improvement for implementation of tests, interpretation and reporting of test results, with emphasis on reliable test construction and development.

 

1046402        สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย                                                      3(3-0-6)
                   Advanced Statistics for Research

                   แนวคิดและวิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาระดับสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์การจำแนกกลุ่ม และการวิเคราะห์การจัดกลุ่มพหุ เป็นต้น ฝึกปฏิบัติ ในการใช้สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
Concepts and advanced statistical methods for educational data analysis including analysis of covariance, multiple regression, path analysis, canonical correlations analysis, factor analysis, discriminant function analysis, and multiple discriminant analysis, etc; and practice to use advanced statistics for research.   

 

1046102        การวิจัยและพัฒนา                                                              3(2-2-5)
                   Research and Development

แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ความแตกต่างระหว่างการวิจัยและพัฒนา กับการวิจัย ทั่ว ๆ ไป รูปแบบของการวิจัยและพัฒนา การวิจัยและพัฒนาประเภทต่างๆ ได้แก่ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา งานวิจัยและพัฒนาระดับห้องเรียน โรงเรียน การนำผลงานวิจัย และพัฒนาทางการศึกษาไปใช้
Concept and principles of research and development, differences between research and development with general research, types of research and development such as research and development in educational innovation, research and development at classroom and school levels, application of educational research and development.

 

1046201    การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                   3(2–2–5)
                   Measurement and Assessment of  Learning Outcomes

หลักการ แนวคิด และวิธีการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือสำหรับการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติ การวัดและประเมินผล การประเมินผลตามสภาพจริง และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Principles, concept, and methods of learning measurement and assessment, instruments  for learning measurement and assessment, steps of constructing and developing the instruments, authentic assessment and utilization of assessment results for developing students’ qualities.

 

1046202        การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                 2(1-2-3)
                   Measurement of Learning Achievement

เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ด้านพุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย การหา คุณภาพของ เครื่องมือ การวัดและประเมินตามสภาพจริงและฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
Techniques for constructing cognitive, affective, and psychomotor measurement instruments, determining the quality of the measurement instruments, authentic measurement and evaluation, practicing instruments construction for achievement measurement.

 

1046103        การวิจัยเชิงทดลอง                                                              2(1-2-3)
                   Experimental Research

                   หลักการ แนวคิด ลักษณะ และองค์ประกอบของการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง ความเที่ยงตรงภายในและความเที่ยงตรงภายนอกของการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและหลักการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรในการวิจัยการจัดกระทำตัวแปร การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิจัยการปริทัศน์รายงานการวิจัย การปฏิบัติการออกแบบการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย และสร้างเครื่องมือในการวิจัยเชิงทดลอง
The  principles,  concepts,  characteristics,  and components of experimental and quasi-experimental research, experimental research design, internal and external validity in research, experimental design as a variance control technique, manipulation of variables in experiments, statistical analysis and data interpretation, experimental research review, practicing for experimental research design,  proposal writing and instrumental development.

 

1046104        การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร                                                    2(1-2-3)
                   Curriculum Research and Development

แนวคิด  รูปแบบ  วิธีวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การดำเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การประเมินงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Concepts, models and methods in curriculum research and development, conducting research and development of curriculum, evaluation of curriculum research and development.

 

1046203        การจัดการและการประเมินโครงการ                                           2(1-2-3)
                   Project Management and Evaluation

                   แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบ การวางแผน  การบริหารจัดการและการประเมินโครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองในการประเมินโครงการทางการศึกษา กระบวนการประเมินโครงการการกำหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และขั้นตอนการประเมินโครงการ การเขียนรายงานและนำเสนอผลการประเมินฝึกปฏิบัติการประเมินโครงการ
Concepts and principles of system, planning and program management and evaluation, application of evaluation models in educational project, project evaluation process, determining indicators criteria and project and steps, report writing and presentation, project evaluation practice.

 

1046204        การวัดผลภาคปฏิบัติ                                                            2(1-2-3)
                   Performance Measurement          

การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายและลักษณะงาน การสร้างเครื่องมือวัดกระบวนการและผลของการปฏิบัติงาน  การประเมินตามสภาพจริง  การพิจารณาคุณภาพของเครื่องมือและตีความหมายของการวัด
Objectives and task analysis, performance test construction on process and performance outcomes, product, authentic assessment, examining test quality and interpreting the assessment.

 

1046901        สัมมนาปัญหาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา                               2(1-2-3)
                   Seminar in Problems in Educational
                    Research  and Evaluation

สัมมนาหัวข้อปัญหา  ทบทวนงานวิจัย ทฤษฎีใหม่และแนวโน้มของการวิจัยทางการศึกษา เพื่อนำไปสูหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์
Seminar in problems and reviews of educational research, modern theories  and trends in educational research.

 

1046105        การสังเคราะห์งานวิจัย                                                          2(1-2-3)
                   Research Synthesis

นิยามความหมาย ลักษณะ และประเภทการสังเคราะห์งานวิจัย การกำหนดปัญหา  การรวบรวมข้อมูล การสกัดข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล การแปรผล และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
Definition of research synthesis  and characteristic, type of  meta-analysis,  problem formulation stage,  data extraction, data collection, analysis effect size  and performance outcome, presentation of results, interpretation and presentation of results.

 

1046301        การประกันคุณภาพการศึกษา                                                   3(2-2-5)
                   Quality   Assurance in Education

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประโยชน์ รูปแบบ และเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา
Principles and concepts of educational quality assurance, utilization, models and techniques for quality assessment, development of educational indicators and assurance of educational quality.

 

1046403        การประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา                                            2(1-2-3)
                        Processing in Educational Data

หลักการการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา การจัดกระทำข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โปรแกรมการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โปรแกรมการวิเคราะห์พหุระดับ โปรแกรมการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
              Principles of data analysis, data processing, statistical package programs for research data analysis; multi level analysis, structural equation modeling.

 

1046205        การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา                                            2(1-2-3)
                   Psychological Measurement and Testing
                   พื้นฐานและประวัติการทดสอบทางจิตวิทยา วัตถุประสงค์ และมาตรฐานจรรยาบรรณของการทดสอบ ระดับของการวัด การเลือกแบบทดสอบ การดำเนินการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม คะแนนการปรับเปลี่ยนและเกณฑ์ปกติต่าง ๆ ความเที่ยงและความตรงของแบบทดสอบ การวิเคราะห์แบบทดสอบ การวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยา ความสามารถ บุคลิกภาพ และความถนัดต่าง ๆ
Foundation and history of psychological testing, objectives and ethical standard in testing, testing levels, testing selection,testing procedure, reliability and validity of test, test analysis, and psychological, ability, personality, and aptitude measurement.

 

 

1046404        สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์                                                   2(1-2-3)
              Nonparametric Statistics

ความแตกต่างระหว่างสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ และสถิติอิงพาราเมตริก การแจกแจงปกติ การทดสอบสมมติฐาน (ในกรณีหนึ่งตัวอย่างหรือสองตัวอย่างที่เป็นอิสระแก่กันโดยใช้สถิติ)ทดสอบไคสแควร์, มีเดียน, แมน-วิทนีย์ ยู, ฟรีดแมน, วิลคอกซัล เป็นต้น
Non-parametric and parametric statistics, Normal distribution, hypothesis testing for one or two independent samples using Chi-square test, Median test, Mann-Whitney U test, Friedman test, Wilcoxon, etc.

 

1046106        การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร                                                      2(1-2-3)
                   Research for Organizational Development

หลักการ แนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร  การวิเคราะห์โครงสร้าง นโยบายและบริบทองค์กร เทคนิค กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
Principles and concepts of organizational development research, analysis of structure, policy and context of organization, techniques and strategies for organizational development, research design for organizational development, application of research findings for organizational development.

 

1046107        การวิจัยปฏิบัติการ และการเรียนการสอน                                     2(1-2-3)
                   Action Research in Learning Instruction

แนวคิด หลักการ รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
Concepts, principles, models, and techniques of aconductiong action research, methods of action research and research in learning and instruction, data collection, data analysis, research report writing, evaluation of action research relation.

 

 

1046108        การวิจัยเชิงคุณภาพ ทางการศึกษา                                            2(1-2-3)
                   Qualitative Research in Education

มโนทัศน์เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา  หลักการและวิธีการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย  การวิจารณ์งานวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
Concepts of qualitative research methodology in education, principles and methods of data collection,  data analysis,  research  report writing,  and research review.

 ค. หมวดวิทยานิพนธ์ 

1046902        วิทยานิพนธ์                                                                      12
                   Thesis

ดำเนินการวิจัยภายใต้การให้คำปรึกษาของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ แก้ปัญหาหรือเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
Conducting research under the supervision of advisory committee Problems Solutions or construction of bodies of knowledge in research and evaluation.

 ง. หมวดวิชาเสริม                  

1555101        ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                                              3(2-2-5)
                   English for Graduate Studies

                   พัฒนาภาษาอังกฤษทางวิชาการที่เกี่ขวข้องกับสาขาวิชาของผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ฝึกฟังเพื่อจับใจความสำคัญและเพื่อการตีความ เทคนิคการพูดเพื่อนำเสนองานและการแสดงความคิดเห็น การอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อตีความและสรุปความเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยและบทคัดย่อจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างคำศัพท์ทางวิชาการ การเขียนย่อและสรุปความ และการเขียนบทคัดย่อ
Development of academic English erlation to students’ fields at a graduate level, practice in listening for main idea and interpretation,techniques of presentation and expressing opinions, analytical reading for interpreting and summarizing academic and research texts and abstracts from printed and electronic media, academic vocabulary building, note-taking and paraphrasing, and writing abstracts.

 

4125101        คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา                                               3(2-2-5)
                   Computer  for Graduate Studies

                   พัฒนาความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการอ้างอิง การใช้ดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรปเพื่อการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง
Development of knowledge and skills of using computers and information tecthonlogy,using the Internet to search for information, utilizing an online database for refrences,employing elertronic mails, and applications of computer programs for conducting research in related fields and analyzing accurate data.

 

1046501                           พื้นฐานทางการศึกษา                                        3(3-0-6)
                   Educational Foundation

การศึกษาหลักปรัชญาและทฤษฏีการศึกษาที่นำมาใช้เป็นหลักในการจัดการศึกษาของประเทศตะวันตกและประเทศไทย การศึกษากระบวนการความคิดทางการศึกษาที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดของปรัชญาและทฤษฎี การสร้างองค์ความรู้ทางเศรษฐกิจและสังคมที่สัมพันธ์กับการศึกษา
The study of the educational philosophies and theories of education in the Western and Thailand. The study of educational cognitive process behind the concept of the philosophies and theories. Creation of an economic knowledge and society in relation to education.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.