ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

  • ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

  • บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานประสาน สนับสนุน บริหารและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

  • เสริมสร้าง ยกระดับ และรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และพัฒนางานบัณฑิตศึกษา
  • พัฒนาและยกระดับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จากผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อ ความเป็นเอกภาพของงานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  • ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้

 

Copyright 2018 UK Teapots.